MENU

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że spółka Digital-Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach przy ul. Krzemowej 1, 62-002 Suchy Las (dalej: „DC” lub „Spółka”) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Polityka Prywatności odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest firma Digital-Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach przy ul. Krzemowej 1, 62-002 Suchy Las (dalej: „DC” lub „Spółka”), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 352811, NIP 777-31-55-808, REGON 301400554, kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 złotych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Digital-Center Sp. z o.o. ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las lub drogą e-mailową pod adresem: .

Wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany pisemnie/telefonicznie/mailowo. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzyma Pani/Pan od nas informacje, z których zrezygnowano cofając zgodę.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Digital-Center Sp. z o.o. ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las lub drogą e-mailową pod adresem: .

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu Klientom produktów i usług, które przede wszystkim wpisują się w ich zakres działalności.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowanie oferty, a także zawarcia oraz realizacji umowy.

6. Realizując prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21) informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

 • - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 • - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 • - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 • - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO,

 • - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,

 • - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

 • - wniesienia skargi do organu nadzorczego (przed 25.05.2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; po 25.05.2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przez DC przetwarzane w przypadku zawarcia umowy przez okres jej obowiązywania oraz 3 lata po jej zakończeniu, w pozostałych przypadkach przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4 powyżej, jednak nie dłuższy niż 5 lat.

10. Administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych w sposób, z którym wiązałoby się podejmowanie automatyzowanych decyzji co do Pani/Pana osoby. Ponadto Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub innym podobnym operacjom.

11. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • - upoważnieni pracownicy Administratora,

 • - usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania tych usług.

 • - podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,

 • - dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie oraz pocztowe),

dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe oraz firmy windykacyjne).12. Z uwagi na fakt, że jesteśmy przedsiębiorcą musi spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całego przedsiębiorstwa. W związku z czym Pani/Pana dane mogą być przekazywane do:

 1. Organów publicznych w celu realizacji nałożonych na Administratora obowiązków prawnych, takich jak Urzędy Skarbowe, itp.

 2. Podmiotów świadczących usługi prawne, księgowe, doradcze oraz wspierające Administratora w celu dochodzenia należnych roszczeń, realizacji obsługi księgowej czy obsługi BHP.

13. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) lub bezpośrednio.

14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.